Nhà Gỗ Xoan 3 gian, 5 gian,…

Nhà gỗ Xoan – 3 gian

Nhà gỗ Xoan – 5 gian

Nhà gỗ Xoan 4 cột

Nhà gỗ Xoan, cửa bức bàn, cột hiên mít

Leave a Comment